• خبرنامه 1 هواشناسی کشاورزی (98-97)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا هفتم مهر ماه سال جاری 1.2 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 1.4 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 18.3 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 0.7 بوده است که بارش سال جاری 64.2 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته یکم متعلق به منطقه انزلی استان گیلان به میزان 170.2 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه آبادان استان خوزستان به میزان 45.8 درجه سلسیوس و میانگین خنک ترین منطقه لاله زار استان کرمان به میزان 4.0 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 161
     شماره : 1
     زمان انتشار: مهر
     سال انتشار: 1397
     مدیر مسئول:
     سردبیر: