• خبرنامه 4 هواشناسی کشاورزی (98-97)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیست و هفتم ماه سال جاری 6.9 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 7.3 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 5 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 5.7 بوده است که بارش سال جاری 21.1 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته چهارم متعلق به منطقه رامسر استان مازندران به میزان 56.4 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه میناب استان هرمزگان به میزان 38.2 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه لاله زار استان کرمان به میزان یک درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 229
     شماره : 4
     زمان انتشار: مهر
     سال انتشار: 1397
     مدیر مسئول:
     سردبیر: