• خبرنامه 6 هواشناسی کشاورزی (98-97)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا دوازدهم آبان ماه سال جاری 22.2 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 8.0 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 177.5 درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 13.9 بوده است که بارش سال جاری 59.2 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته ششم متعلق به منطقه انزلی استان گیلان به میزان 118.8 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه بندر دیر استان بوشهر به میزان 36.4 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه ورزقان استان آذربایجان شرقی به میزان منفی 8.3 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 128
     شماره : 6
     زمان انتشار: آبان
     سال انتشار: 1397
     مدیر مسئول:
     سردبیر: