• خبرنامه 7 هواشناسی کشاورزی (98-97)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا نوزدهم آبان ماه سال جاری 32.5 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 10.4 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 211.4 درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 19.0 بوده است که بارش سال جاری 71.0 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته هفتم متعلق به منطقه حسینیه استان خوزستان به میزان 131.2 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه راسک استان سیستان و بلوچستان به میزان 35.6 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه باخزر استان خراسان رضوی به میزان منفی 6.5 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 105
     شماره : 7
     زمان انتشار: آبان
     سال انتشار: 1397
     مدیر مسئول:
     سردبیر: