• خبرنامه 8 هواشناسی کشاورزی (98-97)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیست و ششم ماه سال جاری 43.7 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 11.3 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 285.7 درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 24.4 بوده است که بارش سال جاری 79.5 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته هشتم متعلق به منطقه یاسوج استان کهگیلویه و بویراحمد به میزان 153.0 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه راسک استان سیستان و بلوچستان به میزان 35.9 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه لاله زار استان کرمان به میزان منفی 5.0 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 107
     شماره : 8
     زمان انتشار: ابان
     سال انتشار: 1397
     مدیر مسئول:
     سردبیر: