• خبر نامه 11 هواشناسی کشاورزی (98-97)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا هفدهم آذر ماه سال جاری 79.7 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 25.7 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 210.6 درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 45.1 بوده است که بارش سال جاری 76.9 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته یازدهم متعلق به منطقه مریوان استان کردستان به میزان 142.6 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه میناب استان هرمزگان به میزان 32.2 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه لاله زار استان کرمان به میزان منفی 9.0 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 95
     شماره : 11
     زمان انتشار: آذر
     سال انتشار: 1397
     مدیر مسئول:
     سردبیر: