• خبرنامه 14 هواشناسی کشاورزی (98-97)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا هشتم دی ماه سال جاری 93.5 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 29.6 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 216.2 درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 68.1 بوده است که بارش سال جاری 37.2 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته چهاردهم متعلق به منطقه مریوان استان کردستان به میزان 93.7 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه نرماشیر استان کرمان به میزان 29.2 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری به میزان منفی 13 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 69
     شماره : 14
     زمان انتشار: دی
     سال انتشار: 1397
     مدیر مسئول:
     سردبیر: