• خبرنامه 16 هواشناسی کشاورزی (98-97)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیست و دوم دی ماه سال جاری 104.2 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 34.4 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 202.9 درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 84.5 بوده است که بارش سال جاری 23.3 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته شانزدهم متعلق به منطقه کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری به میزان 102.2 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه میناب استان هرمزگان به میزان 27.6 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه زرینه استان کردستان به میزان منفی 11.7 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 260
     شماره : 17
     زمان انتشار: دی
     سال انتشار: 1397
     مدیر مسئول:
     سردبیر: