• خبرنامه 18 هواشناسی کشاورزی (98-97)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیست و ششم دی ماه سال جاری 118.4 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 39.8 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 197.4 درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 100.9 بوده است که بارش سال جاری 17.4 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته بیست و ششم متعلق به منطقه قپان استان گلستان به میزان 16.2 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه قشم استان هرمزگان به میزان 32.8 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه ورزقان استان آذربایجان شرقی به میزان منفی 19.4 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 258
     شماره : 18
     زمان انتشار: بهمن
     سال انتشار: 1397
     مدیر مسئول:
     سردبیر: