• خبرنامه 19 هواشناسی کشاورزی (98-97)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا سیزدهم بهمن ماه سال جاری 1/130 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 3/44 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 8/193 درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 2/109 بوده است که بارش سال جاری 2/19 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته بیستم متعلق به منطقه پاوه استان کردستان به میزان 4/203 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه میناب استان هرمزگان به میزان 5/27درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه چالدران استان آذربایجان غربی به میزان منفی 3/7 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 250
     شماره : 19
     زمان انتشار: بهمن
     سال انتشار: 1397
     مدیر مسئول:
     سردبیر: