• خبرنامه 20 هواشناسی کشاورزی (98-97)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیستم بهمن ماه سال جاری 5/138 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 7/44 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 8/209 درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 8/119 بوده است که بارش سال جاری 6/15 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته بیستم متعلق به منطقه نیک شهر استان سیستان و بلوچستان به میزان 7/73 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه پارسیان استان بوشهر به میزان 3/24درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه چالدران استان آذربایجان غربی به میزان منفی 2/12 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 252
     شماره : 20
     زمان انتشار: بهمن
     سال انتشار: 1397
     مدیر مسئول:
     سردبیر: