• خبرنامه 26 هواشناسی کشاورزی (98-97)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا چهارم فروردین ماه سال جاری 2/207 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 8/87 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 136 درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 8/169 بوده است که بارش سال جاری 3/22 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته بیست و ششم متعلق به منطقه مینودشت استان گلستان به میزان 5/171 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه راسک استان سیستان و بلوچستان به میزان 30 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه فیروزکوه استان تهران به میزان منفی 7/7 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 243
     شماره : 26
     زمان انتشار: فروردین
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: