• خبرنامه 27 هواشناسی کشاورزی (98-97)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا دهم فروردین ماه سال جاری 3/238 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 1/89 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 5/167 درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 9/177 بوده است که بارش سال جاری 34 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته بیست و هفتم متعلق به منطقه کوهرنگ استان چهار محال و بختیاری به میزان 8/187 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه راسک استان سیستان و بلوچستان به میزان 6/33 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه فیروزکوه استان تهران به میزان منفی 7/3 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 293
     شماره : 27
     زمان انتشار: فروردین
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: