• خبرنامه 28 هواشناسی کشاورزی (98-97)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا هجدهم فروردین ماه سال جاری 4/258 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 5/90میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 4/185 درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 6/185 بوده است که بارش سال جاری 2/39 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته بیست و هشتم متعلق به منطقه نهاوند استان همدان به میزان 8/126 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه راسک استان سیستان و بلوچستان به میزان 40 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه فیروزکوه استان تهران به میزان منفی 7/1 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 263
     شماره : 28
     زمان انتشار: فروردین
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: