• خبرنامه 29 هواشناسی کشاورزی (98-97)
     هوواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیست و پنجم فروردین ماه سال جاری 8/274 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 105میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 7/161 درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 2/192 بوده است که بارش سال جاری 43 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته بیست و نهم متعلق به منطقه کلات نادر استان خراسان رضوی به میزان 49 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه راسک استان سیستان و بلوچستان به میزان 7/36 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه دیزین پایین استان البرز به میزان منفی 3/0 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 274
     شماره : 29
     زمان انتشار: فروردین
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: