• خبرنامه 30 هواشناسی کشاورزی (98-97)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا هفتم اردیبهشت ماه سال جاری 1/290 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 1/114میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 3/154 درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 3/198 بوده است که بارش سال جاری 3/46 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته سی ام متعلق به منطقه بردسکن استان خراسان رضوی به میزان 4/87 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه امیدیه استان خوزستان به میزان 6/34 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه فیروزکوه آلودگی استان تهران به میزان منفی 6/0 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 599
     شماره : 30
     زمان انتشار: اردیبهشت
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: