• خبرنامه 31 هواشناسی کشاورزی (98-97)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا چهاردهم اردیبهشت ماه سال جاری 7/293 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 7/123میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 5/137 درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 7/203بوده است که بارش سال جاری 2/44 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته سی و یکم متعلق به منطقه امیرآباد استان مازندران به میزان 57/9 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه راسک استان سیستان و بلوچستان به میزان 1/39 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه دیزین پایین استان البرز به میزان منفی 8/5 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 608
     شماره : 31
     زمان انتشار: اردیبهشت
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: