• خبرنامه 32 هواشناسی کشاورزی (98-97)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیست و یکم اردیبهشت ماه سال جاری 9/294 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 4/132میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 7/122 درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 9/208بوده است که بارش سال جاری 1/41 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته سی و دوم متعلق به منطقه دانشگاه نازلو استان آذربایجان غربی و منطقه کلات نادر استان خراسان رضوی به میزان 8/8 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه دژگاه دهرم استان فارس به میزان 4/42 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه شهرکرد استان چهار محال و بختیاری به میزان 5/1 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 613
     شماره : 32
     زمان انتشار: اردیبهشت
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: