• خبرنامه 33 هواشناسی کشاورزی (98-97)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال جاری 4/297 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 7/142میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 4/108 درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 7/212 بوده است که بارش سال جاری 8/39 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته سی و سوم متعلق به منطقه سردشت استان آذربایجان غربی به میزان 2/23 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه دلگان استان سیستان و بلوچستان به میزان 4/41 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه خیرآباد استان زنجان به میزان صفر درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 431
     شماره : 33
     زمان انتشار: اردیبهشت
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: