• خبرنامه 34 هواشناسی کشاورزی (98-97)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا چهارم خرداد ماه سال جاری 7/300 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 2/150میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 2/100 درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 5/215بوده است که بارش سال جاری 6/39 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته سی و چهارم متعلق به منطقه مراوه تپه استان گلستان به میزان 4/67 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه شوشتر استان خوزستان به میزان 9/41 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه قاملو استان کردستان به میزان 4/2 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 260
     شماره : 34
     زمان انتشار: اردیبهشت
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: