• خبر نامه 36 هواشناسی کشاورزی ( 98-97)
     خبر نامه 36 هواشناسی کشاورزی ( 98-97)
     تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته کشور: میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا دوازدهم خرداد ماه سال جاری 6/308 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 2/155میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 9/98 درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 8/218بوده است که بارش سال جاری 41 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته سی و ششم متعلق به منطقه پارک ملی گلستان استان گلستان به میزان 2/33 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه اهواز(کشاورزی) استان خوزستان به میزان 2/45 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه سبز دشت استان یزد به میزان منفی 2/4 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 189
     زمان انتشار: خرداد
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر:
    • پربازدیدترین نشریه
    • آخرین مجله/فصل نامه انتشار یافته
    • انتشارات سازمان هواشناسی
    • کتابخانه مرکزی
     نرم افزار آموزش
     نرم افزار پژوهش
     نرم افزار اطلس اقلیمی