• خبرنامه 37 هواشناسی کشاورزی (98-97)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا نوزدهم خرداد ماه سال جاری 309 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 1/157میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 7/96درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 2/220بوده است که بارش سال جاری 3/40 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته سی و هفتم متعلق به منطقه تنگه ترکمان استان خراسان شمالی به میزان 2/24 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه اهواز استان خوزستان به میزان 7/47 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه فورگ استان فارس به میزان صفر درجه سلسیوس بوده است
     تعداد بازدید: 586
     شماره : 37
     زمان انتشار: خرداد
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: