• خبرنامه 38 هواشناسی کشاورزی (98-97)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیست و ششم خرداد ماه سال جاری 9/309 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 8/158میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 2/95 درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 9/220 بوده است که بارش سال جاری 3/40 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته سی و هشتم متعلق به منطقه خدابنده استان زنجان به میزان 8/33 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه اهواز (کشاورزی) استان خوزستان به میزان 4/48 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه قاملو استان کردستان به میزان 1/7 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 219
     شماره : 38
     زمان انتشار: خرداد
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: