• خبرنامه 39 هواشناسی کشاورزی (98-97)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا دوم تیر ماه سال جاری 2/310میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 2/159میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 9/94درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 9/221 بوده است که بارش سال جاری 8/39 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته سی و نهم متعلق به منطقه آب بر استان زنجان به میزان 8/21 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه دلگان استان سیستان و بلوچستان به میزان 7/46 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه سنقر استان کرمانشاه به میزان 6/7 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 191
     شماره : 39
     زمان انتشار: تیر
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: