• خبرنامه 40 هواشناسی کشاورزی (98-97)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا نهم تیر ماه سال جاری 4/310میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 2/159میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 9/94درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 7/222 بوده است که بارش سال جاری 4/39 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته چهلم متعلق به منطقه مشهد استان خراسان رضوی به میزان 4/15 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه دهلران استان ایلام به میزان 2/49 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه اردبیل استان اردبیل به میزان 5/10درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 196
     شماره : 40
     زمان انتشار: تیرماه
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: