• خبرنامه 41 هواشناسی کشاورزی (98-97)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا شانزدهم تیر ماه سال جاری 0/312 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 2/159میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 9/95درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 4/223 بوده است که بارش سال جاری 7/39 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته چهل و یکم متعلق به منطقه کارکنده استان گلستان به میزان 7/97 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه شوش استان ایلام به میزان 8/48 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه کنارک چابهار استان سیستان و بلوچستان به میزان 4/7درجه سلسیوس بوده است
     تعداد بازدید: 170
     شماره : 41
     زمان انتشار: تیر
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: