• خبرنامه 42 هواشناسی کشاورزی (98-97)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیست و سوم تیر ماه سال جاری 5/312 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 3/159میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 2/96درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 3/224 بوده است که بارش سال جاری 3/39 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته چهل و دوم متعلق به منطقه مرند استان آذربایجان شرقی به میزان 6/17 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه شوش استان خوزستان به میزان 9/47 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه قاملو استان کردستان به میزان 9/9درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 258
     شماره : 42
     زمان انتشار: تیرماه
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: