• خبرنامه 43 هواشناسی کشاورزی (98-97)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیست و سی ام تیر ماه سال جاری 5/313 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 6/159میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 5/96درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 9/224 بوده است که بارش سال جاری 4/39 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته چهل و سوم متعلق به منطقه رودسر استان گیلان به میزان 4/60 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه دهلران استان ایلام به میزان 48 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه سقز استان کردستان به میزان 3/9درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 245
     شماره : 43
     زمان انتشار: تیر ماه
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: