• خبرنامه 44 هواشناسی کشاورزی (98-97)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا ششم مرداد ماه سال جاری 9/313 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 1/160میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 1/96درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 226 بوده است که بارش سال جاری 9/38 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته چهل و چهارم متعلق به منطقه لار استان فارس به میزان 6/13 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه دهلران استان ایلام به میزان 7/49 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه کنارک چابهار استان سیستان و بلوچستان به میزان 7/9درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 256
     شماره : 44
     زمان انتشار: تیرماه
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: