• خبرنامه 45 هواشناسی کشاورزی (98-97)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا سیزدهم مرداد ماه سال جاری 1/314 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 2/160میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 96درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور6/226 بوده است که بارش سال جاری 6/38 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته چهل و پنجم متعلق به منطقه حسن آباد داراب استان فارس به میزان 7/20 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه دهلران استان ایلام به میزان 5/48 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه الشتر استان لرستان به میزان 2/11درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 249
     شماره : 45
     زمان انتشار: مرداد ماه
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: