• خبرنامه 46 هواشناسی کشاورزی (98-97)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیستم مرداد ماه سال جاری 4/314 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 7/160میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 6/95درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور5/227 بوده است که بارش سال جاری 2/38 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته چهل و ششم متعلق به منطقه نوشهر استان مازندران به میزان 86 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه دهلران استان ایلام به میزان 3/48 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه نیر استان اردبیل به میزان 7/11درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 439
     شماره : 46
     زمان انتشار: مرداد ماه
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: