• خبرنامه 47 هواشناسی کشاورزی (98-97)
     خبرنامه 47 هواشناسی کشاورزی (98-97)
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیستم مرداد ماه سال جاری 8/314 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 161میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 5/95درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور2/228 بوده است که بارش سال جاری 9/37 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته چهل و هفتم متعلق به منطقه جیرکل استان گیلان به میزان 1/63 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه دهلران استان ایلام به میزان 6/48 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه نیر استان اردبیل به میزان 7/9درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 442
     شماره : 47
     زمان انتشار: مرداد ماه
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: