• خبرنامه 48 هواشناسی کشاورزی (98-97)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا سوم شهریور ماه سال جاری 4/315 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 3/161میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 5/95درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور9/228 بوده است که بارش سال جاری 8/37 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته چهل و هشتم متعلق به منطقه پیرانشهر استان آذربایجان غربی به میزان 4 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه دهلران استان ایلام به میزان 6/47 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه اردبیل استان اردبیل به میزان 8/6درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 445
     شماره : 48
     زمان انتشار: شهریور ماه
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: