• خبرنامه 49 هواشناسی کشاورزی (98-97)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا دهم شهریور ماه سال جاری 316 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 3/161میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 9/95درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور8/229 بوده است که بارش سال جاری 6/37 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته چهل و نهم متعلق به منطقه آستارا استان گیلان به میزان 6/156 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه دهلران استان ایلام به میزان 2/49درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه لاله زار استان کرمان به میزان 7/6درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 213
     شماره : 49
     زمان انتشار: شهریور ماه
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: