• خبرنامه 50 هواشناسی کشاورزی (98-97)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا هفدهم شهریور ماه سال جاری 5/316 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 3/161میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 1/96درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور5/230 بوده است که بارش سال جاری 3/37 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته پنجاهم متعلق به منطقه رشت استان گیلان به میزان 4/41 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه امیدیه استان خوزستان به میزان 9/47درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری به میزان 7/6درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 225
     شماره : 50
     زمان انتشار: شهریور ماه
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: