• خبرنامه 51 هواشناسی کشاورزی (98-97)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیست و چهارم شهریور ماه سال جاری 4/317 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 4/161میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 7/96درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور3/231 بوده است که بارش سال جاری 2/37 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته پنجاه و یکم متعلق به منطقه بندرانزلی استان گیلان به میزان 2/73 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه دلگان استان سیستان و بلوچستان به میزان 4/45درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری به میزان 5/5درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 333
     شماره : 51
     زمان انتشار: شهریور ماه
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: