• خبرنامه 52 هواشناسی کشاورزی (98-97)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا یکم مهر ماه سال جاری - میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی - میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری - بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور- بوده است که بارش سال جاری - درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته پنجاه و دوم متعلق به منطقه رامسر استان مازندران به میزان 5/70 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه دهلران استان ایلام به میزان 2/46درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری به میزان 7/6درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 394
     شماره : 52
     زمان انتشار: مهر ماه
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: