• خبرنامه 2 هواشناسی کشاورزی (99-98)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا پانزدهم مهر ماه سال جاری - میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی - میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری - درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور -بوده است که بارش سال جاری -درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته دوم متعلق به منطقه آستارا استان گیلان به میزان 7/66 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه آبادان استان خوزستان به میزان 3/42درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه فیروزکوه استان تهران به میزان 1/4درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 412
     شماره : 2
     زمان انتشار: مهر ماه
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: