• خبرنامه 4 هواشناسی کشاورزی (99-98)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیست و نهم مهر ماه سال جاری 9/6 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 9 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 2/23 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 6/6بوده است که بارش سال جاری 5/4 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته چهارم متعلق به منطقه جیرکول استان گیلان به میزان 4/21 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه میناب استان هرمزگان به میزان 4/39درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه ورزقان استان آذربایجان شرقی به میزان 9/0درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 562
     شماره : 4
     زمان انتشار: مهرماه
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: