• خبرنامه 5 هواشناسی کشاورزی (99-98)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا ششم آبان ماه سال جاری 8/16 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 1/18 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 7 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 8/9بوده است که بارش سال جاری 8/70 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته پنجم متعلق به منطقه جیرکول استان گیلان به میزان 4/54 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه میناب استان هرمزگان به میزان 7/38درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه لاله زار استان کرمان به میزان 1/1درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 606
     شماره : 5
     زمان انتشار: آبان ماه
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: