• خبرنامه 6 هواشناسی کشاورزی (99-1398)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا سیزدهم آبان ماه سال جاری 22.3 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی22.6 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 1.3 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 15.7 بوده است که بارش سال جاری 41.6 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته ششم متعلق به منطقه گلوگاه استان مازندران به میزان 7/142 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه میناب استان هرمزگان به میزان 6/34 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه صفاشهر استان فارس به میزان منفی 2/0 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 535
     شماره : 6
     زمان انتشار: مهر
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: