• خبرنامه 7 هواشناسی کشاورزی (99-1398)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیستم آبان ماه سال جاری 23.1 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 32.9 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 29.9 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 21.4 بوده است که بارش سال جاری 7.8 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته هفتم متعلق به منطقه کیش استان هرمزگان به میزان 35.2 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه دژگاه دهرم استان فارس به میزان 36.1 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه اردبیل استان اردبیل به میزان منفی 8.1 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 505
     شماره : 7
     زمان انتشار: آبان
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: