• خبرنامه 10 هواشناسی کشاورزی (99-1398)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا یازدهم آذر ماه سال جاری 41.6 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 69.7 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 40.3 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 37.4 بوده است که بارش سال جاری 11.4 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته دهم متعلق به منطقه سردشت استان آذربایجان غربی به میزان 45.8 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه میناب استان هرمزگان به میزان 22.0 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری به میزان منفی 6.6 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 331
     شماره : 10
     زمان انتشار: آذر
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: