• خبرنامه 16 هواشناسی کشاورزی (99-98)
     هواشناسی کشارزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیست و سوم دی ماه سال جاری 117.3 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 103.6 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 13.2 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 86.0 بوده است که بارش سال جاری 36.4 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته شانزدهم متعلق به منطقه قشم استان هرمزگان به میزان 215.3 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه چابهار استان سیستان و بلوچستان به میزان 26.9 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری به میزان منفی 22.7 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 272
     شماره : 16
     زمان انتشار: دی
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: