• خبرنامه 18 هواشناسی کشاورزی (99-1398)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا هفتم بهمن ماه سال جاری 135.6 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 117.2 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 15.7 درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 102.0 بوده است که بارش سال جاری 33 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته هجدهم متعلق به منطقه آبدانان استان ایلام به میزان 74.1 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه راسک استان سیستان و بلوچستان به میزان 27.3 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه سراب استان آذربایجان شرقی به میزان منفی 24.4 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 257
     شماره : 18
     زمان انتشار: بهمن
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: