• خبرنامه 19 هواشناسی کشاورزی (99-98)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا چهاردهم بهمن ماه سال جاری 137.7 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 131.8 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 4.4 درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 110.6 بوده است که بارش سال جاری 24.5 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته نوزدهم متعلق به منطقه دشت ناز استان مازندران به میزان 37 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه میناب استان هرمزگان به میزان 24.2 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه سراب استان آذربایجان شرقی به میزان منفی 14.3 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 267
     شماره : 19
     زمان انتشار: بهمن ماه
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: