• خبرنامه 20 هواشناسی کشاورزی (99-98)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیست و یکم بهمن ماه سال جاری 140.7 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 141.9 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 0.9 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 120.6 بوده است که بارش سال جاری 16.7 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته بیستم متعلق به منطقه انزلی استان گیلان به میزان 64.0 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه گنبدکاووس استان گلستان به میزان 31.7 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه زرینه استان کردستان به میزان منفی 19.6 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 171
     شماره : 20
     زمان انتشار: بهمن ماه
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: