• خبرنامه 21 هواشناسی کشاورزی (99-98)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیست و هشتم بهمن ماه سال جاری 146.3 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 167 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 12.4 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 128.3 بوده است که بارش سال جاری 14.0 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته بیست و یکم متعلق به منطقه پیرانشهر استان آذربایجان غربی به میزان 40.3 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه راسک استان سیستان و بلوچستان به میزان 30.3 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه خلخال استان اردبیل به میزان منفی 11 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 187
     شماره : 21
     زمان انتشار: بهمن ماه
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: