• خبرنامه 22 هواشناسی کشاورزی (99-98)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا پنجم اسفند ماه سال جاری 3.153 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 169 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 3.9 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 9.135 بوده است که بارش سال جاری 8.12 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته بیست و دوم متعلق به منطقه درود استان لرستان به میزان 53.8 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه میناب استان هرمزگان به میزان 30.3 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه سراب استان آذربایجان شرقی به میزان منفی 4.4 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 261
     شماره : 22
     زمان انتشار: اسفند ماه
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: