• خبرنامه 23 هواشناسی کشاورزی (99-98)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا دوازدهم اسفند ماه سال جاری 172.7میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 178.8 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 3.4 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 143.4 بوده است که بارش سال جاری 20.5 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته بیست و سوم متعلق به منطقه ایلام استان ایلام به میزان 118 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه نیک شهر استان سیستان و بلوچستان به میزان 30 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه زرینه استان کردستان به میزان منفی 4.5 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 225
     شماره : 23
     زمان انتشار: اسفند ماه
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: